My Home Amsterdam
portfolioverhuurbeheervacatures
over onscontact

Privacy­verklaring
(kandidaat-) huurders

My Home Amsterdam respecteert uw gegevens. U deelt echter soms uw persoonsgegevens met ons, bijvoorbeeld in het geval dat u via ons een woning wilt huren. Omdat de bescherming van uw persoonsgegevens voor ons heel belangrijk is, gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om. Wij leggen in deze privacyverklaring aan u uit hoe wij met uw gegevens omgaan en waarom wij uw gegevens nodig hebben.  

Functionaris Gegevensbescherming
De heer R. Namgaladze is bij My Home Amsterdam het aanspreekpunt voor vragen over de verwerking van de persoonsgegevens. Indien u vragen hebt over uw persoonsgegeven of de verwerking daarvan of als u een verzoek indient tot wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens, dan kunt u hem op de volgende manieren bereiken:

De heer R. Namgaladze
Amstel 106A
1017 AD  AMSTERDAM
https://www.myhomeamsterdam.nl/
+31 6 558 70 776

Doel van het verwerken van uw persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op u als mens. In het kader van haar werkzaamheden kan My Home Amsterdam uw persoonsgegevens op twee manieren nodig hebben.  

1) U wilt een woning via ons huren
Het kan zijn dat wij namens een van onze opdrachtgevers een woning aanbieden en dat u interesse hebt om een woning via ons te huren. In dat geval hebben wij diverse persoonsgegevens van u nodig om uw identiteit te kunnen verifiëren. Wij verifiëren in dat geval wie u bent en of u daadwerkelijk bent wie u zegt die u bent. Daarnaast controleren wij of de woning voor u geschikt is in verband met mogelijke lichamelijke beperkingen. Verder verifiëren wij uw inkomen en of u financieel in staat bent om de maandelijkse huurprijs te dragen. Deze verificaties voorkomen dat er later discussies ontstaan.  

Het kan zijn dat u zich bij ons meldt om een woning te huren en dat de woning toch aan ander persoon wordt verhuurd. In dat geval hebben wij nog steeds persoonsgegevens van u nodig om uw identiteit en financiële draagkracht te verifiëren.

Als u de persoonsgegevens die noodzakelijk voor ons zijn met ons niet of slechts gedeeltelijk wilt delen, dan kunnen wij geen huurovereenkomst tussen onze opdrachtgever en u tot stand brengen. Dit betekent dat u een eventuele aangeboden woning niet kunt huren. Enige gevolgen als gevolg van het opzettelijk niet of gedeeltelijk doorgeven van uw persoonsgegevens, komt voor uw eigen rekening. My Home Amsterdam erkent dien aangaande geen aansprakelijkheid.  

2) Wij beheren een woning die u huurt van een van onze opdrachtgevers
Naast de verhuur van woningen, is My Home Amsterdam ook beheerder van diverse woningen. In dat geval heeft onze opdrachtgever ons opdracht gegevens om namens hem de woning te beheren. Indien u huurder bent van een woning en wij deze woning beheren, dan hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Wij hebben deze persoonsgegevens van u nodig om de huurovereenkomst goed te kunnen uitvoeren. Op deze manier kunnen wij onder andere u bereiken als dit nodig is.    

Gevolgen van het niet verstrekken van uw gegevens
U bent verplicht om aan ons de persoonsgegevens te verstrekken die wij nodig hebben voor de totstandkoming of uitvoering van de huurovereenkomst. Als u de persoonsgegevens die noodzakelijk voor ons zijn met ons niet of slechts gedeeltelijk wilt delen, dan kunnen wij de huurovereenkomst niet goed uitvoeren. In dat geval kan het betekenen dat wij u onterecht of op een verkeerde manier benaderen. Enige gevolgen als gevolg van het opzettelijk niet of gedeeltelijk doorgeven van uw persoonsgegevens, komt voor uw eigen rekening. My Home Amsterdam erkent dien aangaande geen aansprakelijkheid.  

Welke persoonsgegevens wij gebruiken
Wanneer u zich bij ons meldt om een woning via ons te huren, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:
Voor- en achternaam;
Geslacht;
Adresgegevens;
Woonplaats;
Telefoonnummer;
Emailadres;
Geboortedatum;
Geboorteplaats;
Burgerlijke staat;
Informatie of u kinderen hebt;
Documentnummer van uw paspoort of ID;
Betaalgegevens;
Bankrekeningnummer;
Inkomensgegevens;

Als u een woning huurt waarvan wij de beheerder zijn, dan kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u nodig hebben:

Voor- en achternaam;
Geslacht;
Adresgegevens;
Woonplaats;
Telefoonnummer;
Emailadres;
Burgerlijke staat;
Informatie of u kinderen hebt;
Betaalgegevens;
Bankrekeningnummer;

De vereiste persoonsgegevens ontvangen wij rechtstreeks van u. Het kan zijn dat wij in het kader van de Inkomensafhankelijke Huurverhoging (IAH) contact opnemen met de Belastingdienst om informatie op te vragen over uw inkomen.  

Het delen van uw persoonsgegevens
My Home Amsterdam zal uw persoonsgegevens verzamelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens (inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 vanaf de datum van haar inwerkingtreding, en haar nationale uitvoeringswetgeving).  

My Home Amsterdam zal uw persoonsgegevens alleen delen als dit nodig is voor de uitvoering of de totstandkoming van de huurovereenkomst. Voor deze doeleinden worden de persoonsgegevens door My Home Amsterdam indien nodig verstrekt aan derden zoals de bank ten behoeve van betalingsdoeleinden, de wederpartij van Opdrachtgever, incassobureaus, deurwaarders, advocaten en gerechtelijke instanties in het kader van een betalingsachterstand of geschil, de belastingdienst en andere bevoegde autoriteiten, alsmede dienstverleners zoals it-leveranciers, accountants en auditors.  

De persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan verbonden vennootschappen (indien gevestigd buiten de EU, zullen de EU Standaardcontractbepalingen deze doorgiften regelen) en aan derden waarmee My Home Amsterdam een contractuele relatie heeft (bijvoorbeeld externe dienstverleners). My Home Amsterdam zal de passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig of onopzettelijk verlies, vernietiging of toegang. De opdrachtgever erkent echter dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De opdrachtgever erkent en aanvaardt derhalve dat de schade die hij/zij zou lijden door het onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen, nooit op My Home Amsterdam kan worden verhaald, behalve ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout.

Hoe uw persoonsgegevens worden beveiligd
Omdat wij de bescherming van uw persoonsgegevens van groot belang vinden, hebben wij een strikt beleid ten aanzien van persoonsgegevens. In principe mogen alleen medewerkers van My Home Amsterdam uw persoonsgegevens inzien. Deze medewerkers zijn contractueel verbonden aan My Home Amsterdam en zijn contractueel verplicht uw persoonsgegevens nauwkeurig te bewaren en te beveiligen.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Uw persoonsgegevens worden na vijf jaar verwijderd, tenzij u een woning via ons huurt en wij uw beheerder zijn.  

Zolang u een woning via ons huurt bewaren wij uw persoonsgegevens. Zodra de huurovereenkomst tussen onze opdrachtgever en u eindigt, worden uw persoonsgegevens vijf jaar na de beëindiging van de huurovereenkomst verwijderd. Deze termijn van vijf jaar geldt ook in het geval dat onze opdrachtgever het beheer van uw woning overdraagt aan een andere partij en My Home Amsterdam niet langer uw beheerder is.  

Uw rechten
U hebt het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van u hebben bewaard. Daarnaast hebt u het recht om ons om wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken. Indien u een verzoek indient om wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens zal My Home Amsterdam uw verzoek inhoudelijk beoordelen. Als dit nodig is zal My Home Amsterdam u verzoeken om uw verzoek om rectificatie of verwijdering nader toe te lichten.  

Als u gebruik wilt maken van uw recht om uw persoonsgegevens in te zien of als u een verzoek wilt indienen om uw persoonsgegevens te wijzigen of verwijderen, kunt u een verzoek sturen naar het volgend emailadres: info@myhomeamsterdam.nl of u kunt per post een schrijven sturen naar My Home Amsterdam, Amstel 106-A, 1017AD Amsterdam. Wij verzoeken u om bij uw verzoek altijd een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Op die manier kunnen wij verifiëren of u het verzoek echt zelf hebt ingediend. U kunt er vanuit gaan dat wij altijd voorzichtig met uw identiteitsbewijs zullen omgaan. Indien bij uw verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs ontbreekt, zal My Home Amsterdam u vragen om uw identiteitsbewijs alsnog op te sturen. Zolang My Home Amsterdam geen kopie van uw identiteitsbewijs heeft gekregen, is My Home Amsterdam niet verplicht om inhoudelijk op uw verzoek te reageren.  

My Home Amsterdam zal binnen vier weken na uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering een beslissing nemen op uw verzoek. Van de beslissing zal u een schriftelijke bevestiging worden toegestuurd. Indien u een mailadres hebt opgegeven of het verzoek bij My Home Amsterdam per mail hebt ingediend, zal My Home Amsterdam haar beslissing per mail aan u versturen.  

Naast uw hiervoor genoemde rechten heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dit kan bijvoorbeeld in het geval dat  u vindt dat wij uw gegevens onvoldoende beschermen of als u geen gehoor krijgt op uw verzoeken. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Aanpassingen
My Home Amsterdam heeft het recht om zonder voorafgaande aankondigingen wijzigingen aan te brengen op deze privacyverklaring. Het is daarom verstandig om deze privacyverklaring geregeld te bekijken.  

Vragen
Als u vragen hebt over deze privacyverklaring kunt u zich wenden tot de Functionaris Gegevensbescherming, de heer R. Namgaladze. Zijn contactgegevens vindt u aan het begin van deze privacyverklaring.  

logo footer

Amstel 106A
1017 AD, Amsterdam
+31 6 558 70 776
info@myhomeamsterdam.nl

STUDIO ROEF